تلویزیون شهری

La tua richiesta: 
تلویزیون شهری - http://parseled.ir/tv-urban را می توان به عنوان نمونه ای از انواع نمایش گرها - http://www.reddit.com/r/howto/search?q=%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7 معرفی نمود. این نوع نمایشگرهای عظیم برای تبلیغات محیطی مورد استفاده قرار می ...
Nome:: 
UO
Indirizzo Mail: